|
@ Ђ͑pExgiEJ{WAEE؍̌nzcA[Iy[^[ł
z[`~bnmCbtG/j`b_i/zCAbn/nCtH/_bg/t@eBGbgb\/IJC/Tp/eFrGt[b`EhbN/u^E/Jg[/t[RbN
J^Ji\L
p\L
ݒn NX db
e`w
zA r ze
HOA BINH HOTEL
QV sq`m c`mf mhmg rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|OWVO
QT||
^ ^C ze
TAM THANH HOTEL
PPV sq`m c`mf mhmg rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|OXVX
QT||
L \ ze
KIM SON HOTEL
R mftxdm sgh lhmg jg`h rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|ORVW
QT|WV|PVQQ
obN \ ze
BAC SON HOTEL
SP kd knh rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|PWXS
QT|WV|PTOV
h L ze
DONG KINH HOTEL
QT mftxdm ct rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|OPUU
QT|WV|TSUP
zA j ze
HOANG NGUYEN HOTEL
WS sq`m c`mf mhmg rDCk`mf rnm GRm~[ QT|WV|ORSX
||
J^Ji\L
p\L
ݒn NX db
e`w
IJC C^[iVi ze
LAO CAI INTERNATIONAL HOTEL
WW sgtx gn` rsqddsCctxdm g`h v`qcCk`nb`h X[yA QO|WQ|UUUW
QO|WQ|UUUX
n[ mC ze
HA NOI HOTEL
PX mfxxdm gtd rsqddsCk`n b`h GRm~[ QO|WR|QSWU
QO|WS|PPSO
\ z ze
SONG HONG GUESTHOUSE
k`n b`h snvm GRm~[ QO|WR|OOOS
QO||
z n[ ze
HONG HA HOTEL
QQ mfxxdm gtd rsqddsCk`n b`h GRm~[ QO|WR|OOOV
QO|WR|OOVR
DUYEN HAI HOTEL ctxdm g`h v`qcCk`n b`h GRm~[ QO|WQ|QOWR
QO||
BINH MINH HOTEL RX mftxdm g`h Ck`n b`h GRm~[ QO|WR|OOWT
QO|WQ|RSUX
J^Ji\L
p\L
ݒn NX db
e`w
rNgA Tpze
VICTORIA SAPA HOTEL
r`o`@snvm ,r`o` chrsqhb k`n b`n oqnuhmbd X[p[fbNX QO|WV|PTQQ
QO|WV|PTRX
o{ Tpze
BAMBOO SAPA HOTEL
r`o`@snvm ,r`o` chrsqhb k`n b`n oqnuhmbd X^_[h QO|WV|PQPS
QO|WV|PSPP
C Tpze
ROYAL SAPA HOTEL
b`tl`x@rsqdds r`o` chrsqhb k`n b`n oqnuhmbd X^_[h QO|WV|
UR|WQ|XRXX
n ze
HAM RONG HOTEL
r`o`@snvm ,r`o` chrsqhb k`n b`n oqnuhmbd GRm~[ QO|WV|PQTP
QO|WV|PROR
_[O ze
DARLING HOTEL
sg`b a`b qn`cCr`o` snvm , chrsqhb k`n b`n oqnuhmbd GRm~[ QO|WV|PXUP
QO|WV|PXUR
r ~ ze
BINH MINH HOTEL
k`n b`h snvm k`n b`n oqnuhmbd GRm~[ QO|WV|PPSQ
QO|WV|PPSP
J^Ji\L
p\L
ݒn NX db
e`w
fBG rG t[e
DIEN BIEN PHU HOTEL
ltnmf sg`mg v`qc chdm ahdm ogt snvm k`h bg`t oqnuhmbd GRm~[ QR|WQ|TPOR
QR|WQ|TSUV
R _ ze
CONG DOAN HOTEL
ltnmf sg`mg v`qc chdm ahdm ogt snvm k`h bg`t oqnuhmbd GRm~[ QR|WQ|SRPX
QR|WQ|TWRU
iOnC E ze
NGHAI LO HOTEL
RVS|V^T qn`c chdm ahdm ogt snvm k`h bg`t oqnuhmbd GRm~[ QR|WQ|SWSP
QR|WQ|SRPX
[ ^[ ze
MUONG THANH HOTEL
QTc ghl k`l v`qcCchdm ahdm ogt snvm k`h bg`t oqnuhmbd GRm~[ QR|WQ|TRPV
QR|WR|UVQO
A[ ze
PA KHOANG HOTEL
o`jgn`mf chdm ahdm ogt snvm k`h bg`t oqnuhmbd GRm~[ QR|WXQ|UTTQ
QR||

xgize
z[`~bnmCbtGbj`b_ibzCAbnbnCtHb_bgbt@eBGbgb\bIJCbTpbeFrGt[b`EhbNbu^EbJg[bt[RbN

Ѓ_}cA[Z^[
QOOV c`qtl` sntq bdmsdq bnDCksc
@@@@@@@@@ @@@@Вc@l {COcA[Iy[^[ XS